Aktuálne

Výsledky MMD 2013 nájdete v sekcii Výsledky

Sponzori

Prihlásenie

BEH na Martina v Martine 11.11. 2014

Dátum a miesto konania: 11.11. 2014, v Martine 17:00 hod. Divadelné námestie

/4.ročník/

BEH na Martina v Martine

11.11. 2014

www.tatriatlon.sk

svemat@svemat.sk

Dátum a miesto konania: 11.11. 2014, v Martine o 17:00 hod. Divadelné námestie

Organizátor súťaže: Turčiansky amatérsky triatlon Martin /TAT/, mesto Martin

Preteky:

OPEN BEH 3 km štart o 17:00 hod. , žiaci a deti 1 km štart o 16:50 hod.

Prihlášky:na http://www.tatriatlon.sk/prihl/index.php

Štartovné: open 2,-€

žiaci, deti 1,-€

Martinovia 0,- €

Miesto konania: mesto Martin , centrum Divadelné námestie

Kategórie: muži:

kat. A 39 r. a mladší ( 1975 a ml. )

kat. B 40-49 r. (1965 – 1974)

kat. C 50-59 r. (1955 - 1964)

kat. D 60 r. a starší (1954 a st.)

ženy:

kat. A 39 r. a mladšie (1975 a ml.)

kat. B 40 r. a staršie (1974 a st. )

Starší žiaci/žiačky (1999-2000)

Mladší žiaci/žiačky (2001-2002)

Deti (2003 a ml.)

Trate: okruhy beh , rovina

Ceny:

Finančné ceny: prví traja v absolútnom poradí mužov a žien

Vecné ceny: prví traja v jednotlivých kategóriach

Organizačný výbor:

Riaditeľ podujatia: Konečný Daniel

Hlavný rozhodca: Gáliková Janka

Technický delegát: Celerín Milan

Časový rozpis:

11.11.2014 prezentácia všetkých kategórií od 15:15 hod. - do 16:30 hod.Rozprava deti o 16:40 hod. , open o 16:50 hod.

Štart deti a žiaci o 16:50 hod. , open o 17:00 hod.

Vyhlásenie výsledkov o 18:00 hod.

Pretekár ktorý sa nezúčastní vyhodnotenia stráca nárok na vecnú a finančnú cenu.

Každý súťažiaci preteká na vlastnú zodpovednosť. Ako súhlas s podmienkami preteku sa považuje zaplatenie štartovného poplatku.

Informácie: Daniel Konečný 0903 503 666, svemat@svemat.sk,

Organizátor si vyhradzuje právo zmeny propozícií

Partneri: mesto MARTIN , T.A.T. , SVEMAT , NATIVE SCHOOL OF ENGLISH

Podmienky a povinnosti účastníkov:Meno,priezvisko:

1.Preteká sa podľa platných pravidiel ľahkej atletiky a týchto propozícií.

2.Všetci prihlásení štartujú na vlastné nebezpečenstvo.

3.Usporiadateľ nie je zodpovedný za škody na zdraví a majetku vzniknuté účastníkom a tretím osobám v súvislosti s pretekom.

4.Štartovné čísla sú až do skončenia preteku majetkom usporiadateľa, nesmú sa poškodzovať a upravovať, sú viazané na prihlášku a sú neprenosné na inú osobu.

5.Pretekári sú povinní dodržiavať pokyny polície, rozhodcov a organizátorov.

6.Mimo označené občerstvovacie stanice nie je možné vyhadzovať akýkoľvek odpad.

7.Účastníci sa musia správať športovo a umožniť rýchlejším pretekárom, aby ich predbehli bez prekážania.

8.V prípade odstúpenia z pretekov je pretekár povinný nahlásiť túto skutočnosť organizátorovi. Ak tak neurobí, znáša všetky následky s hľadaním samotný pretekár.

9.Klasifikovaní, budú iba pretekári, ktorí prejdú celú trať, vrátane všetkých traťových kontrol.

10.Pokiaľ by sa pretek nemohol uskutočniť z dôvodu živelnej pohromy, epidémie alebo výnimočného stavu, štartovné sa nevracia.

11.Protesty je možné podať písomne najneskôr 10 minút po zverejnení výsledkov v kancelárii preteku, vklad je 10 €, ktorý v prípade neoprávnenosti protestu prepadá v prospech usporiadateľa.

12.Pretekár súhlasí so spracovaním osobných údajov, ako aj s možným použitím fotografií a videozáznamov na účely propagácie.

13.Pretekár si je vedomý, že svojím podpisom, pri prezentácii pred štartom pretekov odsúhlasuje, že je oboznámený a súhlasí s podmienkami a povinnosťami v tomto formulári v bodoch 1 až 13.

V Martine 11.11.2014 podpis:Komentáre

Pridať komentár

K tomuto článku nie sú pridané žiadne komentáre