9.ročník

BEH na Martina v Martine so ski Martinkami 11.11.2019

Dátum a miesto konania: 11.11.2019 o 17:30 hod.,  Divadelné námestie Martin

Prezentácia : Turčianska knižnica Divadelná 4619/5 Martin

 www.tatriatlon.sk

svemat@svemat.sk

 

Organizátor súťaže: Turčiansky amatérsky triatlon Martin /TAT/, mesto Martin

 

Preteky:

OPEN BEH 3 km štart o 17:30 hod.

žiaci a deti 1 km štart o 17:30 hod.

 

Prihlášky na :     http://www.kk-sporttiming.com/

Prihlášky budú akceptované až po zaplatení štartovného na účte.

                                            IBAN : SK12 1111 0000 0011 9443 8012

                                            SWIFT (BIC) UNCRSKBX

V prípade požiadania organizátora je povinný pretekár preukázať sa pri prezentácii dokladom o zaplatení štartovného.

 

Štartovné:    

 open       úhrada do 9. 11.2019  5,-€    pri prezentácii 8,- €

 žiaci, deti 5,-€  

 Martinovia  0,- €

Miesto konania: mesto Martin , centrum Divadelné námestie

 

Kategórie:

muži:

kat. A 39 r. a mladší ( 1980 a ml. )

kat. B 40-49 r. (1970 – 1979)

kat. C 50-59 r. (1960 - 1969)

kat. D 60 r. a starší (1959 a st.)

ženy:

kat. A 39 r. a mladšie (1980 a ml.)

kat. B 40 r. a staršie (1979 a st. )

 

Starší žiaci/žiačky (2004 - 2005)

Mladší žiaci/žiačky (2006 - 2007)

 

Deti (2008 a ml.)

 

Trate: okruhy beh , rovina

 

Ceny:

Finančné ceny: prví traja v absolútnom poradí mužov a žien

Vecné ceny: prví traja v jednotlivých kategóriach

 

Organizačný výbor:

Riaditeľ podujatia: Konečný Daniel

Hlavný rozhodca: Gáliková Janka

Technický delegát: Celerín Milan

 

Časový rozpis:

11.11.2019 prezentácia všetkých kategórií od 15:45 hod. - do 17:15 hod.

 

Rozprava    deti, žiaci a open o 17:25 hod.

 

Štart       deti, žiaci a open o 17:30 hod.

 

Vyhlásenie výsledkov     o 18:30 hod.

 

 

Pretekár ktorý sa nezúčastní vyhodnotenia stráca nárok na vecnú a finančnú cenu.

Každý súťažiaci preteká na vlastnú zodpovednosť. Ako súhlas s podmienkami preteku sa považuje zaplatenie štartovného poplatku.

Informácie: Daniel Konečný 0903 503 666, svemat@svemat.sk,

Organizátor si vyhradzuje právo zmeny propozícií

 

Partneri: mesto Martin , T.A.T. , Svemat , winter park Martinky,

              Ecco Slovakia a.s. , Holidaypark Kováčová

 


Podmienky a povinnosti účastníkov:

 

Meno,priezvisko:

1.Preteká sa podľa platných pravidiel ľahkej atletiky a týchto propozícií.

2.Všetci prihlásení štartujú na vlastné nebezpečenstvo.

3.Usporiadateľ nie je zodpovedný za škody na zdraví a majetku vzniknuté účastníkom a tretím osobám v súvislosti s pretekom.

4.Štartovné čísla sú až do skončenia preteku majetkom usporiadateľa, nesmú sa poškodzovať a upravovať, sú viazané na prihlášku a sú neprenosné na inú osobu.

5.Pretekári sú povinní dodržiavať pokyny polície, rozhodcov a organizátorov.

6.Mimo označené občerstvovacie stanice nie je možné vyhadzovať akýkoľvek odpad.

7.Účastníci sa musia správať športovo a umožniť rýchlejším pretekárom, aby ich predbehli bez prekážania.

8.V prípade odstúpenia z pretekov je pretekár povinný nahlásiť túto skutočnosť organizátorovi. Ak tak neurobí, znáša všetky následky s hľadaním samotný pretekár.

9.Klasifikovaní, budú iba pretekári, ktorí prejdú celú trať, vrátane všetkých traťových kontrol.

10.Pokiaľ by sa pretek nemohol uskutočniť z dôvodu živelnej pohromy, epidémie alebo výnimočného stavu, štartovné sa nevracia.

11.Protesty je možné podať písomne najneskôr 10 minút po zverejnení výsledkov v kancelárii preteku, vklad je 10 €, ktorý v prípade neoprávnenosti protestu prepadá v prospech usporiadateľa.

12.Pretekár súhlasí so spracovaním osobných údajov, ako aj s možným použitím fotografií a videozáznamov na účely propagácie.

13.Pretekár si je vedomý, že svojím podpisom, pri prezentácii pred štartom pretekov odsúhlasuje, že je oboznámený a súhlasí s podmienkami a povinnosťami v tomto formulári v bodoch 1 až 13.

 

V Martine 11.11.2019